Katarzyna Drozdowicz psychiatra Libiąż psychiatra Chrzanów psychiatra Trzebinia psychiatra Jaworzno

ODO, upważnienia

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski

76 1050 1302 1000 0092 7002 2354

psychiatra Libiąż Katarzyna Drozdowicz telefon kontaktowy

+48 577 966 865

psychiatra Libiąż Katarzyna Drozdowicz e-mail

drozdowicz.kontakt@gmail.com

Godziny przyjęć:

Pn 08-11

Wt  08-11 oraz 16-18

Cz 08-11

w Jaworznie

w Libiążu

w Libiążu

Katarzyna Drozdowicz psychiatra Libiąż psychiatra Chrzanów psychiatra Trzebinia psychiatra Jaworzno
kontakt psychiatra Libiąż Katarzyna Drozdowicz leczenie depresji leczenie lęku

Informacje dla pacjenta

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zasadach upoważniania osób bliskich do dostępu do dokumentacji medycznej.

Przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, „RODO”), informuję, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Drozdowicz pod firmą: Katarzyna Drozdowicz Prywatna Praktyka Lekarska, z siedzibą w Libiążu przy ul. Jaworowej 104, kod pocztowy: 32-500; tel.: 577-966-865; e-mail: drozdowicz.kontakt@gmail.com.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • prowadzenia profilaktyki zdrowotnej - informowania o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywania materiałów edukacyjnych,

 • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, jej udostępniania i archiwizacji - na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym lub bezpośrednio na adres mailowy

 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej - uzgodnienia i rejestracji terminu wizyty w gabinecie lekarskim, przypomnienia bądź jej odwołania, informowania o zmianach terminu

 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego - wystawiania zaświadczeń lekarskich

 • odbierania i archiwizacji Państwa oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Państwa zdrowia,

 • rozliczania świadczonych usług.

 

Odbiorcy

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, w szczególności w związku z realizacją art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

 

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • usunięcia danych,

 • przeniesienia danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 
 

Upoważnienia

 
Każdy pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazującego, czy i komu może być przekazywana informacja o jego stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeniach medycznych, komu może być udostępniana dokumentacja medyczna (także po jego śmierci).
 
Nawet najbliższa rodzina nie uzyska wglądu w historię choroby, a lekarz nie udzieli także informacji ustnej, jeśli pacjent nie wskazał osób upoważnionych. W tym celu wypełnia i podpisuje się w gabinecie odpowiedni dokument.

Libiąż

Jaworzno